Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2020 về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, bao gồm danh mục Tổng kết các chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu đang thực hiện (Phụ lục I) và 11 danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Trong đó, có 6 danh mục do Ủy ban Dân tộc chủ trì.  (Phụ lục II).

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg

Tin liên quan