Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 13/8/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho công chức, đảng viên, quần chúng cơ quan. Đồng chí A Lăng Mai-Bí thư Chi bộ và đồng chí Đặng Tấn Giản-Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, công chức, đảng viên, quần chúng được nghe báo cáo về những vấn nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.