Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 01/9/2021, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc tổ chức đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng cuối năm 2021 và những năm đến.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc Đặng Tấn Giản - Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc (gọi tắt Hội đồng) chủ trì cuộc họp. 

Tham dự cuộc họp có đầy đủ thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá CCHC cơ quan.

 

Toàn cảnh cuộc họp đánh giá chỉ số CCHC

Năm 2020, công tác cải cách hành chính ở tại Ban Dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả khá tốt trên tất cả 07 nội dung CCHC. Với kết quả đạt 87,26%, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Ban Dân tộc xếp thứ 10/20 Sở, ngành tỉnh, tăng 10 bậc so với năm 2019. Trong đó, có 05 chỉ số đạt trên 90%, 04 chỉ số đạt tuyệt đối; cụ thể: Chỉ số cải cách tài chính công: điểm đánh giá 4/4 điểm, đạt 98,98%; Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy: điểm đánh giá 5/5 điểm, đạt 94,53%; Chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: điểm đánh giá 9/9 điểm, đạt 95,71%; Chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: điểm đánh giá 7/7 điểm, đạt 92% và Chỉ số cải cách thủ tục hành chính: điểm đánh giá 12,5/13 điểm, đạt 94,79%.

Kết quả các chỉ số đạt được nêu trên là sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, trong đó vai trò Thủ trưởng cơ quan, Thường trực tham mưu - Văn phòng và sự phối hợp đầy trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc CCHC và lãnh đạo các Phòng thuộc Ban là nhân tố quyết định cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Ban. Tuy vẫn còn 02 lĩnh vực có chỉ số cải cách hành chính còn thấp nhiều năm liền phấn đấu cải thiện nhưng chưa khắc phục được, cụ thể: Chỉ số về hiện đại hóa nền hành chính (đạt 69,45%, dưới chỉ số trung bình 77,77%) và công tác chỉ đạo, điều hành (đạt 73,89%, dưới chỉ số trung bình 78,56%). 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ những ưu điểm, kết quả đã được đạt và hạn chế, khó khăn đối với những chỉ số CCHC chưa đạt, nhất là đối với 02 tiêu chí có chỉ số còn thấp trong nhiều năm qua chưa khắc phục được. Trên cơ đó các thành viên dự họp đã đề xuất, phân công giao nhiệm vụ cụ thể các phòng để khắc phục, cải thiện trong năm 2021 và những năm đến.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì: Biểu dương và ghi nhận sự nổ lực của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, nhất là vai trò tham mưu của Văn phòng- đơn vị được giao Thường trực công tác cải cách hành chính với kết quả thực hiện cải cách hành chính trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt góp phần quan trọng đến chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó không thể thiếu vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đồng chí Phó Trưởng Ban yêu cầu các phòng, đoàn thể và thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc phải tuy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải nổ lực, tập trung tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp, phấn đấu giữ vững những chỉ số đã đạt, đồng thời tập trung khắc phục đối với chỉ số chưa đạt, nhất là đối với 02 chỉ số đạt thấp trong nhiều năm liên để cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2021 và những năm đến. Đồng chí đã nhấn mạnh, lưu ý thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, qua đó tăng cường trách nhiệm trong thực hiện CCHC của đội ngũ công chức cơ quan; trong đó chú trọng việc tăng cường lồng ghép tuyên truyền trên địa bàn miền núi bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù cơ quan; (2) Trưởng các phòng khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021 và các nhiệm vụ được giao tại cuộc họp đánh giá chỉ số CCHC lần này để chủ động tham mưu thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; (2) Văn phòng phát động thi đua về sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, có đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp; ( 4) Các phòng tập trung thực hiện Chính quyền số và hoàn thành xây dựng dịch vụ công mức độ 4 theo thời gian UBND tỉnh quy định; (4) Khẩn trương hoàn thành điều tra cơ sở dữ liệu công tác dân tộc để đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2021.

 

Đ/c Đặng Tấn Giản-Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

(5) Để công tác cải cách hành chính ngày càng cải thiện, góp phần nâng cao công tác CCHC của tỉnh, đồng chí yêu cầu các phòng, đoàn thể và mỗi đảng viên, công chức của cơ quan phải tập trung, quyết tâm cao, chung tay góp sức. 

Tin liên quan