Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 01/9/2021, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc tổ chức đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng cuối năm 2021 và những năm đến.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc Đặng Tấn Giản - Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc (gọi tắt Hội đồng) chủ trì cuộc họp. 

Tham dự cuộc họp có đầy đủ thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá CCHC cơ quan.