Chỉ số PAR INDEX 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tăng điểm và tăng 10 bậc

Theo công bố của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của Ban Dân tộc đạt 87,20%, đứng thứ 10/20 Sở, ban, ngành tỉnh, tăng 12,02% so với năm 2019.

Cấu trúc chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Kết quả chỉ số CCHC năm 2020 đối với các sở, ngành tỉnh được công bố tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho thấy tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm thứ nhất, xếp hạng tốt, kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 85% gồm 14 Sở: Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thường binh và Xã hội, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Công thương, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ. Sáu (06) sở, ngành còn lại thuộc Nhóm thứ hai, xếp hạng khá, Chỉ số cải cách hành chính từ 75% đế dưới 85%.     

Với kết quả đạt 87,26%, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Ban Dân tộc xếp thứ 10/20 sở, ngành tỉnh, tăng 10 bậc so với năm 2019. Trong đó, từng chỉ số cải cách đã có những thay đổi đáng kể (05 chỉ số đạt trên 90%), như: Chỉ số cải cách tài chính công: điểm đánh giá 4/4 điểm, đạt 98,98%; Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy: điểm đánh giá 5/5 điểm, đạt 94,53%; Chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: điểm đánh giá 9/9 điểm, đạt 95,71%; Chỉ số cải cách thủ tục hành chính: điểm đánh giá 12,5/13 điểm, đạt 94,79%; Chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: điểm đánh giá 7/7 điểm, đạt 92%. 

Kết quả thống kê này cho thấy sự nổ lực lớn của lãnh đạo Ban Dân tộc, nhất là Thủ trưởng cơ quan trong đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong năm 2020. Bằng việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với vai trò thường trực tham mưu của Văn phòng Ban đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính.

Tuy nhiên, 02 Chỉ số còn lại về hiện đại hóa nền hành chính (đạt 69,45%, dưới chỉ số trung bình 77,77%) và công tác chỉ đạo, điều hành (đạt 73,89%, dưới chỉ số trung bình 78,56%) vẫn còn thấp, Ban Dân tộc cần tập trung đẩy mạnh thực hiện để cải thiện Chỉ số trong năm 2021 và những năm đến

Tin liên quan