Ban Dân tộc tỉnh tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN, tích cực hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua,với tinh thần “Chủ động, kịp thời, hiệu quả”, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công hàng chục hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn miền núi nói riêng, toàn tỉnh nói chung.

Nhận thức về tính cấp bách của nhiệm vụ công tác, mặt dầu trong tình hình khó khăn, với tinh thần “chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, đến nay, Ban Dân tộc đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai 12 hội nghị tuyên truyền, tập huấn tại các địa bàn trọng yếu thuộc 03 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn. Hơn 300 đại biểu là cán bộ xã, thôn, già làng, người có uy tín và bà con nhân dân đã được tập huấn chuyên sâu về các chuyên đề liên quan đến Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”, Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”, Đề án “Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”... Bên cạnh đó, hội nghị lồng ghép tuyên truyền về định hướng thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021–2030, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số...