Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng nam ban hành Chỉ thị về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/9/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về Tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

 

 

Lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam với xã Đắc Tôi - huyện Nam Giang

Thời gian qua, công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã miền núi đặc biệt khó khăn được các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện với nhiều hình thức, cách làm hay, góp phần làm thay đổi nhận thức, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp dần khoảng cách giữa miền xuôi - miền ngược, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, đó là: Sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia kết nghĩa chưa thật đồng bộ, quyết liệt, còn mang tính hình thức, đơn điệu, chủ yếu thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa..., chưa đem lại hiệu quả thiết thực, lâu dài. 

Để công tác kết nghĩa trong thời gian đến đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác kết nghĩa; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung tuyên truyền, vận động đểthay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nghĩa đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia công tác kết nghĩa cần đổi mới nội dung, hình thức thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực, như: Hỗ trợ xây dựng, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; vận động các nguồn lực theo hình thức xã hội hóa để giúp đỡ các địa phương thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh, thoát nghèo bền vững; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các địa phương miền núi; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội…

4. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị đến Nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo có trọng tâm, thiết thực, ý nghĩa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và đưa tiêu chí thực hiện công tác kết nghĩa vào đánh giá, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác kết nghĩa. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của công tác kết nghĩa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia đạt kết quả.

6. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.