Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-BDT ngày 20/9/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 với gần 200 người có uy tín tham gia tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Bắc Trà My.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Công an, Trung tâm y tế các huyện thông tin một số nội dung cơ bản về : Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam; tác hại của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và người dân; một số Chương trình chính sách Nhà nước đầu tư , hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 

 

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín tại huyện Bắc Trà My

Ngoài những nội dung do các ngành cung cấp thông tin, Hội nghị đã bố trí thời gian để các vị báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giữ gìn quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,…

Thông qua các lớp tập huấn, Người có uy tín được bồi dưỡng, cập nhật, trang bị một số kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tin liên quan