Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021

Trên tinh thần thực hiện các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 219/KH-BDT ngày 22/4/2021 của Ban Dân tộc về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 454/KHBDT ngày 16/7/2021 của Ban Dân tộc về thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 2021. Chiều ngày 03/11/2021, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan. Đặc biệt, nhận được sự quan tâm tham dự và điều hành, thảo luận các nội dung chuyên của 02 lãnh đạo Ban Dân tộc là đ/c A Lăng Mai - Trưởng ban Dân tộc và Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo đó, 02 chuyên đề tuyên truyền về Cải cách hành chính và thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT đã được các báo cáo viên của Văn phòng Ban biên soạn ngắn gọn, sinh động và truyền tải đầy đủ đến CB,CC, NLĐ cơ quan tập trung ở các nội dung trọng tâm như: Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy  Quảng Nam về về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC của Ban Dân tộc tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính; các khái niệm, kiến thức cơ bản về công cuộc chuyển đổi số; công cuộc chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, xã hội, cơ quan Nhà nước và tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; giới thiệu một số ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh; tập huấn cho CB,CC, NLĐ cơ quan viết tin, bài và đăng văn bản trên Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh (phiên bản nâng cấp)...

Đ/c Phạm Thị Hồng - Phó Chánh Văn phòng giới thiệu chuyên đề tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

 

Đồng thời, các CB,CC tham dự Hội nghị cũng đã tham gia phát biểu, thảo luận nhằm chia sẻ góp ý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong thực hiện CCHC và chuyển đổi số tại cơ quan. 

Điều hành thảo luận và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí A Lăng Mai -Trưởng Ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung chu đáo của tập thể Văn phòng, báo cáo viên và sự tham gia thảo luận góp ý của CB,CC cơ quan. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo tập thể các phòng và từng CB,CC, NLĐ cơ quan cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trọng thời gian đến liên quan đến 02 mặt công tác này như: tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu thực hiện công tác CCHC theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; duy trì, phấn đấu nâng mức chỉ số xếp hạng công tác CCHC tại cơ quan Ban Dân tộc đảm bảo mục tiêu đề ra tại Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của cơ quan (nằm trong tóp 10 các cơ quan Sở, Ban, ngành tỉnh); nhấn mạnh tầm quan trọng về nhận thức và thay đổi thói quen trong công cuộc chuyển đổi số và tự học, nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng số, ứng dụng các CNTT dùng chung của tỉnh; triển khai các nhiệm vụ Ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; quan tâm đầu tư, trang bị các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật và hướng dẫn, tập huấn cho CB,CC tại cơ quan đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác được giao... theo tinh thần Kế hoạch ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số và an toàn thông tin cơ quan giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Nhìn chung, Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp và mang lại kết quả trong nâng cao nhận thức, hiểu biết của CB,CC, NLĐ về thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025. Qua đó góp phần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ban trong thời gian đến

Tin liên quan