Bổ sung hơn 13,6 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi

Từ nguồn Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021, UBND tỉnh phân bổ hơn 13,6 tỷ đồng cho UBND 5 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang để thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng khu nội trú.

Từ nguồn Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021; UBND tỉnh cấp bổ sung   cho UBND các huyện miền núi, số tiền 13.6 tỷ đồng để thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng khu nội trú tại các trường trên địa bàn các huyện. Trong đó, huyện Nam Trà My 5,92 tỷ đồng cho các trường: trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Trà Leng, trường PTDTBT tiểu học Trà Cang, trường PTDTBT THCS Trà Cang,  trường PTDTBT THCS Trà Tập, trường PTDTBT THCS Trà Dơn; huyện Bắc Trà My 3,25 tỷ đồng cho  các Trường: trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân, Trường Tiểu học Trà Giáp, Trường Tiểu học Trường Tiểu học  học Nông Văn Dền; huyện Tây Giang 1,6 tỷ đồng cho  các trường: Trường  PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Trường PTDTBT Tiểu học A Xan; huyện Đông Giang 1,39 tỷ đồng cho các trường: trường PTDTBT THCS Trần Phú, trường Tiểu học Arooi và huyện Nam GIang 1,44 tỷ đồng cho các Trường: trường  PTDTBT tiểu học Zuôih, trường PTDTBT tiểu học liên xã Đắc Pring - Đắc Pre.

Description: https://moet.gov.vn/content/tintuc/PublishingImages/1-1567659098842.jpg?RenditionID=1

(ảnh ST)

          UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang chịu trách nhiệm cân đối thêm nguồn ngân sách cấp huyện  cùng với nguồn ngân sách Trung bổ sung để tổ chức triên rkhai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho khu nội trú và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Tin liên quan