Phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào, nhất là khôi phục, phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, phục dựng các lễ hội, phát huy trang phục truyền thống, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian... phù hợp với cơ chế thị trường được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

1. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Khái niệm văn hóa hiểu theo nghĩa chung nhất là hàm chỉ hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần (vật thể và phi vật thể) do con người sáng tạo, tích lũy qua quá trình lao động, tương tác với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Mục đích, động lực để con người sáng tạo ra văn hóa là nhằm phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và cộng đồng. “Văn hóa trước hết là sản phẩm của hoạt động và trình độ phát triển kinh tế - xã  hội – lịch sử của một thời kỳ nhất định, nhưng nhìn chung nó có những giá trị cơ bản trường tồn”[1]. Văn hóa thể hiện bản sắc riêng của cộng đồng và được xem là chuẩn mực, là thước đo tính nhân văn, nhân bản của con người và xã hội ở những thời điểm lịch sử nhất định. Ở một chiều cạnh khác, văn hóa phục vụ con người nhưng khi được con người thẩm thấu trong thực tiễn cuộc sống, thông qua các chức năng tổ chức, điều chỉnh và giáo dục xã hội của nó, chính các giá trị văn hóa lại tác động ngược trở lại đối với còn người, làm cho xã hội và con người không ngừng được điều chỉnh, vận động và phát triển theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời cũng là động lực, nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của bất kỳ một quốc gia, dân tộc hay địa phương nào.