Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tham dự và tham luận tại Hội thảo Khoa học "Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển"

Nhận lời mời của Ban tổ chức, ngày 06/12, đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển” do UBND huyện Bắc Trà My tổ chức

Vừa qua, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội thảo khoa học “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển”. Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung -  UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài tỉnh. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn, nhà quản lý luận bàn về những nét đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My; đánh giá thực trạng, định vị giá trị, vai trò các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại địa phương cũng như gợi mở, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng Ban Dân tộc tham gia tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đóng góp 02 tham luận với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay và Vận dụng quan điểm của đảng về văn hóa vào thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tham gia báo cáo tại chương trình, đồng chí Đặng Tấn Giản- Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của giá trị văn hóa truyền thống đối với quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời gợi mở, luận giải về một số vấn đề đặt ra trong phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My trong thời gian đến, Lãnh đạo Ban đề xuất cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Thứ nhất, nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa thông qua việc không ngừng học tập, nghiên cứu và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về văn hóa; đồng thời tập trung giải pháp phát triển nguồn lực con người nhằm phục vụ phát triển văn hóa. Bởi vì, phát triển văn hóa chính là phát huy nguồn lực con người - nguồn lực lớn nhất, quan trọng nhất đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Thứ hai, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo quan điểm bảo tồn và phát triển văn hóa; thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển các loại hình ngành nghề kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện, thực tiễn của từng dân tộc, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tập trung đấu tranh phòng, chống và loại bỏ văn hóa độc hại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về văn hóa nhằm đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển; đảm bảo sự phát triển hài hòa, đồng bộ giữa văn hóa với kinh tế để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thứ ba, tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật cho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, như: đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa nghệ thuật dân tộc thiểu số, xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, tu bổ nhà sinh hoạt cộng đồng, phục dựng các làng nghề truyền thống đặc sắc, bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, ngôn ngữ gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái – văn hóa; tăng cường phối hợp liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò trung tâm của cộng đồng – chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các thành tựu văn hóa – kinh tế, đồng thời có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, đồng chủ trì Hội thảo ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; trong thời gian tới huyện Bắc Trà My sẽ có những quyết sách cụ thể, phù hợp trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tin liên quan