Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Sáng ngày 07/01/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị với sự tham gia của 18/19 đảng viên Chi bộ.

Sáng ngày 07/01/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị với sự tham gia của 18/19 đảng viên Chi bộ.

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện thực hiện công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, nhân viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể: Chi bộ triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, tổ chức 04 buổi sinh hoạt chuyên đề; tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 02 đảng viên. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 16/CT-TU về công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3316/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTD và iền núi” tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4264/KH-UBND ngày 14/10/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ...

Ban Dân tộc chủ động ban hành Kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên ngành và Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên của Chi bộ, trong đó kiểm tra 01 đảng viên, giám sát chuyên đề 01 đảng viên và giám sát thường xuyên 100% đảng viên; Ban giải quyết 01 đơn thư kiến nghị đảm bảm thẩm quyền; các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

Trong năm 2022, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của Chi ủy, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi ủy với Lãnh đạo cơ quan; tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Chi bộ Ban Dân tộc đề ra

Đ/c Bí thư Chi bộ A Lăng Mai trao tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm 2021

 

Dịp này, Chi bộ đã tặng giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình công tác năm 2022.

Tin liên quan