Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Với tinh thần “chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra; tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và thực tiễn cuộc sống. Trong công tác dân tộc, 2021 là năm cuối thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017–2021” (Đề án) và Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án trên địa bàn vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh.

Theo đó, trong năm qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thành công 43 hội nghị tuyên truyền, tập huấn tại 43 điểm thôn trên địa bàn trọng yếu thuộc 7 huyện vùng núi cao của tỉnh (gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Hiệp Đức) với hơn 1.100 đại biểu là cán bộ xã, thôn, già làng, người có uy tín và bà con nhân dân tham gia. Tại các hội nghị, đại biểu đã được tập huấn, tuyên truyền chuyên sâu nội dung Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS & MN giai đoạn 2017-2021”; tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt tình hình, triển khai biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS & MN, nhất là tại các địa bàn thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội...

Bà Hồ Thị Tuyết Vân – Trưởng Phòng Tuyên truyền & Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại hội nghị tuyên truyền tổ chức tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (tháng 7/2021)

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai, phổ biến đầy đủ, cụ thể quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, các hội nghị đã kịp thời triển khai chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Dân tộc, các Bộ, ngành và của tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình huyện tập xây dựng các chuyên mục truyền về công tác phòng, chống dịch; phát huy có hiệu quả vai trò của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên địa bàn, nhất là người có uy tín trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, xã và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền viên địa bàn là thanh niên đồng bào DTTS tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức

Là địa phương có đến ¾ diện tích tự nhiên là vùng rừng núi- nơi định cư sinh sống của hơn 140,6 nghìn cư dân là đồng bào DTTS, địa hình chia cắt phức tạp, ranh giới tiếp giáp với nhiều địa phương và hơn 157 km đường biên giới với nước Lào; do đó, việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động được xem là giải pháp then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS & MN và sự thành công chung của đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021 và những năm qua, tại Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017–2021, Ban Dân tộc tỉnh có 01 tập thể và 01 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017–2021”. Qua đó khẳng định hiệu quả cũng như những cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh nhà trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2017-2021.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các hội nghị tập huấn tại các địa bàn trọng yếu vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh, hình thành đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn, tích cực góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

(Trích: Hồ Thị Tuyết Vân, Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thắng lợi Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Bản tin Dân tộc & Miền núi tỉnh Quảng Nam, Số 28, tháng 01/2022).

Tin liên quan