Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Anh Tuấn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh

Ngày 15/02/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở ngành để nghe báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày 15/02/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở ngành để nghe báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các Phòng chức năng thuộc Ban Dân tộc.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Dân tộc và công tác phối hợp với các Sở, ngành trong công tác tham mưu xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh. Đồng thời,  chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Các Sở ngành cần bám sát quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Trung ương theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tính đặc thù riêng, tính bức thiết, quan trọng của Dự án, Tiểu dự án để xác định định mức phân bổ vốn (bao gồm ngân sách trung ương, vốn đối ứng của địa phương và các nguồn lồng ghép,...) để xây dựng cho phù hợp; những tiêu chí có trong Quyết định 39/2021/QĐ-TTg mà không áp dụng cho tỉnh thì phải có giải trình cụ thể; những tiêu chí ngoài Quyết định 39/2021/QĐ-TTg và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì phối hợp với Ban Dân tộc báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương xin ý kiến.

Về chủ trương phân bổ vốn: Đối với vốn đầu tư chủ yếu giao về cho các địa phương, không để lại cho các Sở, ngành (trừ một số Dự án, Tiểu dự án giao cho Ban Dân tộc chủ đầu tư có tính liên kết vùng và tính đặc thù của Chương trình); Đối với vốn sự nghiệp giao về cho các địa phương để lại cho các Sở, ngành theo tính chất đặc thù Của chương trình và những nội dung địa phương không làm được.

Các Sở, ngành được phân công phối hợp xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn và vốn đối ứng của Chương trình; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2025; đồng thời lấy ý kiến các Sở ngành, thẩm định của Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và thành viên UBND tỉnh; hoàn thành chậm nhất trình kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 4/2022.

Tin liên quan