Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 22 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân dân tỉnh đã ba hành nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025. Đây là chính sách mới của tỉnh có một số nội dung hỗ trợ như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào
dân tộc thiểu số ở các xã, thị trấn:

- Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 -
2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

- Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020, nay không còn xã khu
vực III, khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
- Xã, thị trấn khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

2. Đối tượng áp dụng: Là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, thị trấn quy định tại Điều 1 Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Trường hợp có sự trùng lặp về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế được quy
định tại Nghị quyết này so với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì
đối tượng thụ hưởng được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

- Các xã khu vực III, khu vực II của Quyết định số 861/QĐ-TTg khi được cấp
có thẩm quyền quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết này.

- Thời gian hỗ trợ bảo hiểm y tế là 05 năm (60 tháng), kể từ ngày thụ hưởng
chính sách.

4. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 4
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Ngân sách tỉnh cấp bù đảm bảo hỗ trợ 100% mức
đóng bảo hiểm y tế.

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa được hưởng bảo hiểm y tế do ngân
sách nhà nước đóng và hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

5. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 khoảng 48.837.610.800 đồng (Bốn mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười nghìn, tám trăm đồng) cho 22.380 người./.

 

Tin liên quan