Tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Sở Giáo dục&Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1181/CTPH-BGDĐT-UBDT ngày 29/10/2021 về phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy Ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025; Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1181/CTPH-BGDĐT-UBDT ngày 29/10/2021 về phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy Ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025; 

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Dự buổi ký kết có đại diện lãnh đạo Sở ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc  ông.A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn là cơ quan giúp việc cho lãnh đạo hai Sở.

Trong buổi tổ chức Lễ Ký kết, lãnh đạo 02 bên đã phát biểu chỉ đạo các phòng chuyên môn 02 bên tham mưu thực hiện tốt các nội dung ký kết, đồng thời hai bên có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn ở huyện thực hiện công tác phối hợp ở địa phương.

Description: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2249.jpg

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Ban Dân tộc tỉnh ký chương trình phối hợp

Hai cơ quan đã thống nhất và ký kết phối hợp thực hiện các nội dung chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Một là: Phối hợp chỉ đạo thực hiện các văn bản, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ về quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"; Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban nhân dân tỉnh về phát triển vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phối hợp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh; nhất là tại các huyện, xã vùng miền núi có tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60, tỷ lệ huy động người học xóa mù chữ còn thấp và các dân tộc còn nhiều người mù chữ; triển khai dạy tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu học tiếng dân tộc của đồng bào. Phối hợp rà soát đánh giá cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với từng địa bàn, dân tộc.

Hai là: Phối hợp triển khai các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh: Phối hợp xây dựng nội dung hướng dẫn các địa phương vùng DTTS&MN của tỉnh triển khai Chương trình MTQG; xây dựng văn bản triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 và Nội dung 1 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 5 trong cả giai đoạn 2021-2025 và từng năm theo Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn TW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Phối hợp, đề xuất các nội dung, chỉ tiêu liên quan đến công tác tổng hợp, thống kê, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các Dự án trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn vùng DTTS&MN của tỉnh. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục dân tộc của Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN. Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ giáo dục dân tộc trong các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tham gia vào các hoạt động kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh.

Ba là: Về công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền

Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới giáo dục vùng đồng bào DTTS&MN. Tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tham gia xây dựng và cập nhật dữ liệu công tác dân tộc theo quy định và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, làm cơ sở tham mưu xây dựng các chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; giới thiệu, tôn vinh, khen thưởng những nhà giáo công tác tại vùng DTTS&MN tỉnh và các nhà giáo là người DTTS có thành tích đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giới thiệu, khen thưởng những cá nhân ngoài ngành có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, truyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc nói riêng, Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy Ban Dân tộc nói chung trong giai đoạn 2021-2025.

Bốn là: Phối hợp kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về giáo dục dân tộc; sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan

Năm là: Những nội dung phối hợp khác

a. Phối hợp triển khai những nội dung có liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh trong quá trình thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

b. Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 5804/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” giai đoạn II.

c. Phối hợp thực hiện các nội dung khác do lãnh đạo hai cơ quan xem xét, quyết định.

Tin liên quan