Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 và ký kết kế hoạch phối hợp năm 2022.

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết trương trình phối hợp công tác năm 2021 và ký kết kế hoạch triển khai năm 2022. Tham dự hội nghị sơ kết, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy có bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc có ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng Ban Dân tộc, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn là cơ quan giúp việc cho lãnh đạo hai Ban.

 

Trong buổi hội nghị, hai cơ quan thông qua báo cáo sơ kết một năm thực hiện nội dung phối hợp công tác dân tộc. Lãnh đạo 02 bên thống nhất những mặt đạt được trong công tác phối hợp đồng thời cũng chỉ rõ ra những hạn chế và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong giai đoạn đến. Lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo các phòng chuyên môn 02 bên tham mưu thực hiện tốt các nội dung ký kết, đồng thời  lãnh đạo của 2 cơ quan  đã chỉ đạo  các phòng chuyên môn giúp việc theo dõi công tác phối hợp của 02 cơ quan tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận huyện và Phòng Dân huyện thực hiện tốt công tác phối hợp ở địa phương.

Description: C:\Users\ADMIN\Documents\Zalo Received Files\IMG_2520.JPG

Lãnh đạo Ban và Phòng chuyên môn của 02 cơ quan trong buổi ký kết phối hợp

Tại hội nghị,  Hai cơ quan đã thống nhất và ký kết phối hợp thực hiện các nội dung chủ yếu trong năm 2022 như sau:

1. Về công tác tham mưu

-  Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc; việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, sơ tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận; công tác dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

-  Ban Dân tộc tỉnh Tham mưu công tác dân vận của chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận số 65-KL/TW); Thông tri số 01-TTr/TU, ngày 09/12/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 06/7/2018 về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào- dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín; Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho người có uy tín; giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các vấn đề liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 

Tiếp tục phối hợp trong việc đổi mới các hình thức truyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Thông tri số 01-TT/TU, ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo  Kết luận số 65-KL/TW. Trong đó, chú trọng: Ban Dân vận chủ trì phối hợp Tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức, nhất là “Nếp nghĩ, cách làm của đồng bào” trong việc chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chính mình, góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa của các dân tộc; Ban Dân tộc Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Luật Bình đẳng giới; nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng miền núi, dân tộc và biên giới.

3. Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan tình hình dân tộc và công tác dân tộc. (Ban Dân vận) 

Phối hợp đôn đốc, hướng dẫn Ban Dân vận huyện ủy và Phòng dân tộc các huyện miền núi, cơ quan theo dõi công tác dân tộc (đối với các địa phương không có Phòng Dân tộc) thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2022, bổ sung Chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dân tộc, công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các vấn đề liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời. Tổ chức các đợt khảo sát thực tế; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, … của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là các chính sách về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

4. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ ở cơ sở. (Ban Dân tộc)

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phối hợp, bồi dưỡng kiến thực pháp luật cho người có uy tín, già làng, trưởng thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

5. Trao đổi thông tin về thực hiện các chính sách dân tộc (Ban Dân tộc)

Phối hợp trao đổi thông tin và thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2022. Bổ sung nội dung, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025. Phối hợp trong việc thăm hỏi, động viên già làng, người có uy tín và trao đổi kinh nghiệm; nắm tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi và người Hoa. Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội truyền thống của các dân tộc và ngày hội văn hóa các dân tộc tại địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ hội của đồng bào các dân tộc, Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam … Phối hợp thăm hỏi động viên, hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp hoạn nạn (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn …). Đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối năm 2022; tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ về công tác dân tộc 6 tháng, một năm về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2023./.

Văn Thành

Tin liên quan