Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác Dân tộc giai đoạn 2018-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Ngày 29/3/2022, tại hội trưởng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Dân tộc tỉnh và Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác Dân tộc giai đoạn 2018-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Tham dự hội nghị có ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng Ban Dân tộc cùng chủ trì hội nghị; cùng các phòng, ban chuyên môn của 2  cơ quan và các vị thành viên Hội đồng phản biện về dân tộc - Tôn giáo của UBMTTQVN tỉnh..

Hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Qua 04 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTPH-MTTQ-BDT ngày 08/02/2018 về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp, cơ bản hoàn thành tốt các nội dung phối hợp. Trong tâm của công tác phối hợp  là chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Phối hợp vận đồng đồng bào các dân tộc tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. phối hợp với cơ quan công tác dân tộc cấp huyện, UBMT TQ Việt Nam huyện làm tốt nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh” “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân miền núi tham gia thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giảm nghèo, an sinh xã hội… Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về dân tộc được hai bên quan tâm thực hiện, thường xuyên phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đã phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.   

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế: Việc triển khai thực hiện Chương trình chưa toàn diện, thiếu thường xuyên; một số nội dung chưa thực hiện được, chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, kiểm tra, tổ chức thực hiện về công tác dân tộc; việc tổ chức gặp mặt, thông tin tình hình thời sự, các chủ trương lớn của tỉnh đối với người có uy tín tiêu biểu ở các huyện miền núi thực hiện chưa nhiều. Hai cơ quan chưa chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí để thực hiện nội dung phối hợp. Cấp tỉnh, hoạt động phối hợp phần lớn lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; cấp huyện và cơ sở phần lớn không có kinh phí thực hiện CTPH. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tại các địa phương tuy có sự quan tâm nhưng còn thiếu chiều sâu; số lượng tuyên truyền viên còn ít; chưa phát huy  hết vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền miệng ở từng cụm dân cư.Việc quán triệt và tổ chức ký kết CTPH ở một số địa phương còn chung chung, chưa xác định rõ nội dung, biện pháp để tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phù hợp. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện CTPH thiếu thường xuyên, chưa được coi trọng đúng mức. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, Mặt bằng dân trí còn thấp, trình độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn; tình hình thiếu đất sản xuất, phá rừng làm rẫy vẫn còn xảy ra ở các huyện miền núi.

Với những gì đạt được trong 04 năm thực hiện Chương tình phối hợp, hai cơ quan tiếp tục thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 với các nhiệm vụ của hai cơ quan, trong đó Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện Hướng dẫn cơ quan làm công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện CTPH; hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung CTPH này. Cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc giao. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân tộc; Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục phát thanh-truyền hình “Về công tác dân tộc” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Chủ trì thực hiện Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cung cấp thông tin, phối hợp để thực hiện các cuộc giám sát, kiểm tra. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức gặp mặt, tuyên dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, người có uy tín, doanh nhân, trí thức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang. Hướng dẫn cơ quan làm công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện vào năm 2024. Năm 2023: Chủ trì khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan