Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Với sự tham dự đông đủ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, công chức, đảng viên trong chi bộ.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị; truyền đạt các nội dung liên quan đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đề nghị mỗi công chức, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình về kết quả 05 năm thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

 

 

Đồng chí A Lăng Mai, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”

Theo báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ về tình hình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, công chức, đảng viên trong Chi bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, phấn đấu học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị; chấp hành nghiêm quy định về những điều Đảng viên không được làm; tự giác thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm điểm, tự soi, tự sửa theo 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, công chức, đảng viên trong chi bộ không có biểu hiệu vi phạm và không có đồng chí nào bị xem xét kỷ luật. 

          Qua đợt sinh hoạt chính trị lần này, tập thể Chi bộ, Cơ quan đơn vị và từng công chức, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, nghiêm túc các nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu, quyết tâm chính trị, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan