Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Với mục đích: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCC trong việc giải quyết công việc và nâng cao mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-BDT ngày 24/01/2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, với 07 chỉ tiêu cụ thể.

    Nội dung kế hoạch tập trung vào 33 nhóm công việc trên 07 lĩnh vực cải cách hành chính: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, phân công cụ thể các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện theo thời gian quy định.

    Ngoài ra, Kế hoạch cũng yêu cầu Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể CC, NLĐ. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, giao Văn phòng Ban hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; định kỳ hằng quý, 6 tháng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

 

Tin liên quan