Ban Dân tộc tỉnh Khai giảng các Lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 năm 2022

Sáng ngày 11/5/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 theo Quyết định số 771QĐ-TTg ngày 26/6/2018 trên địa bàn tinh Quảng Nam.

Tham dự chương trình khai giảng, đại biểu Ban Dân tộc tỉnh có ông A Lăng Mai – Trưởng Ban, các đồng chí Đặng Tấn Giản- Phó Trưởng ban, Hà Ra Diêu – Phó Trưởng ban; lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị phòng thuộc cơ quan Ban Dân tộc; đại biểu Học viện Dân tộc có TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Văn Chí- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; báo cáo viên và hơn 120 học viên thuộc nhóm đối tượng 3, 4 là CB,CC,VC làm cơ quan công tác dân tộc, theo dõi công tác dân tộc thuộc các cơ quan sở, ban ngành tỉnh, các phòng ban thuộc UBND các huyện miền núi và CB,CC,VC cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại chương trình khai giảng, đồng chí A Lăng Mai – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh có ý nghĩa chiến lược về KT-XH, ANQP đối với tỉnh Quảng Nam nói riêng, khu vực Miền trung- Tây Nguyên và cả nước nói chung; công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, địa phương có vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đóng vai trò then chốt, quyết định đến sự phát triển của vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh nhà trong thời gian đến. Các chuyên đề bồi dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, được Học viện Dân tộc biên soạn, truyền đạt bởi đội ngũ báo cáo viên, giảng viên có chuyên môn sâu nhằm củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc cho CB,CC,VC; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí A Lăng Mai – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CB,CC,VC thuộc đối tượng 3

          Trong thời gian 05 ngày (từ 11-15/7), học viên sẽ được báo cáo viên là các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý công tác dân tộc truyền đạt nhiều chuyên đề chuyên sâu và mang tính thực tiễn liên quan đến công tác dân tộc, bao gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tôc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo về thực tiễn công tác dân tộc, kinh nghiệm tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các học viên phải tham gia nghiêm, đầy đủ nội dung chương trình, xem đây là nhiệm vụ được giao, là trách nhiệm trước tập thể và Nhân dân; đồng thời cũng là quyền lợi của mỗi học viên; tích cực tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn với giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề, những việc còn băn khoăn vướng mắc trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương minh; để sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng có thể vận dụng được nhiều nhất các kiến thức đã tiếp thu vào thực hiện công tác, chức trách được giao. Đồng thời, mong muốn với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên tập trung truyền đạt nội dung các chuyên đề một cách đầy đủ, chuyên sâu, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng nhất và giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà học viên đặt ra.

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc báo cáo chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng