Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp ngày 30/6/2022 về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) vừa chủ trì họp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên thường trực và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh và các vấn đề liên quan.

Sau khi nghe các cơ quan giúp việc, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Chỉ đạo báo cáo các dự thảo các Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh và đề xuất các nội dung liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 đánh giá cao công tác tham mưu của các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua đã tập trung nghiên cứu, xây dựng các Đề án, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Yêu cầu các cơ quan quản lý Chương trình, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh nội dung các Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh. Trong đó lưu ý tổng hợp chung nội dung đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn vào Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh, giải trình cụ thể các nội dung liên quan đến phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục đầu tư các công trình do huyện quản lý (nhưng phải đảm bảo phân bổ theo dự án, tiểu dự án của từng Chương trình và huyện phải báo cáo cụ thể về danh mục công trình trước khi quyết định đầu tư); đối với các công trình do cơ quan cấp tỉnh quản lý thì phải xác định rõ danh mục, mức  vốn cụ thể. Đồng thời chủ động chuẩn bị báo cáo giải trình đối với các nội dung đề xuất tại Đề án. 

Giao các Sở, ngành khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai, các vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3895/UBND-TH ngày 17/6/2022 về tham mưu triển khai Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam) trước ngày 07/7/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp bàn triển khai thực hiện Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ (trước ngày 15/7/2022). 

 Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan giúp việc, Ban Chỉ đạo (bao gồm nội dung dự kiến tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các tỉnh, thành phố), gửi Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý nguồn để đảm bảo kế hoạch chi thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan giúp việc, Ban Chỉ đạo theo quy định.

 

          Về xử lý các nội dung cụ thể như:  việc phân cấp cho địa phương tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG: yêu cầu các cơ quan quản lý Chương trình làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp để thống nhất lồng ghép nội dung phân cấp tổ chức thực hiện Chương trình cho UBND các huyện, thị xã, thành phố vào Đề án thực hiện các Chương trình MTQG và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện 03 Chương trình. Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thì các cơ quan quản lý Chương trình tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Cơ chế huy động các nguồn lực khác theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó nghiên cứu cụ thể các nguyên tắc về lồng ghép theo danh mục công trình và địa bàn đầu tư. Sở Tài chính chủ động nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện quyết toán công trình được lồng ghép các nguồn vốn. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan quản lý Chương trình khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất các danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2022; đảm bảo điều kiện giải ngân trong năm 2022, tránh tình trạng đầu tư dàn 3 trải, không hiệu quả và tiếp tục rà soát, chủ động đề xuất danh mục công trình đầu tư trong năm 2023. Yêu cầu các cơ quan khối tỉnh khẩn trương đề xuất danh mục các dự án thực hiện các Chương trình do đơn vị dự kiến làm chủ đầu tư cho các cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.  Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh về xử lý nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định.

Tin liên quan