Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Trong những năm qua, cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các huyện miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bước trưởng thành về mọi mặt; tinh thần, trách nhiệm, lề lối làm việc, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống được nâng lên; hầu hết cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng cao, công tác tuyển dụng được quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ và cơ cấu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển ngày càng đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số có chất lượng. Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo động lực để cán bộ người dân tộc thiểu số yên tâm công tác.

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị “tự soi, tự sửa” trong cán bộ đảng viên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế, đó là: Năng lực của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đồng đều, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện còn ít; một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa có cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; chưa có cơ chế tuyển dụng riêng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến nguồn cán bộ kế cận; việc sắp xếp, bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển chưa kịp thời, có mặt còn bị động; không thực hiện được chủ trương các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp nhận và hướng dẫn để đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số theo lĩnh vực, ngành, nghề mà địa phương có nhu cầu, sau đó bố trí về lại huyện công tác.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 06 huyện miền núi cao của tỉnh và các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là mục tiêu chung cần hướng đến của Tỉnh uỷ Quảng Nam tại Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 10/02/2022 ; trong đó, đến năm 2025, phải duy trì tỷ lệ 9,43% cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy tỉnhTrên 03% tổng số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đươngPhấn đấu đạt 30% trở lên công chức người dân tộc thiểu số công tác tại Ban Dân tộc tỉnh; Tại các huyện miền núi cao, phấn đấu 50% cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy cấp huyện; 50% cán bộ, công chức của huyện là người dân tộc thiểu số; Có từ 35% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng người dân tộc thiểu số; Phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người dân tộc thiểu sốCó 50% công chức người dân tộc thiểu số công tác tại phòng dân tộc cấp huyện… Đến năm 2030, Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cấp tỉnh: Từ 10% trở lên trên tổng số Tỉnh ủy viênCấp huyện: Từ 50% trở lên trên tổng số cấp ủy cấp huyệnCấp xã: Duy trì tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy như nhiệm kỳ 2020 - 2025Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia ban thường vụ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cấp tỉnh: Cơ cấu có cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Để đạt được những mục tiêu tại Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 10/02/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Nam đề ra thì các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện miền núi cao, các huyện có các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ như: công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch , công tác đào tạo, bồi dưỡng , công tác bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, điều động, luân chuyển cán bộtriển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Theo đó, ngày 20/7/2022 Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch 447/KH-SNV để triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/02/2022 của BanThường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 đạt kết quả.
 

Tin liên quan