Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030. Văn phòng điều phối có chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030

Theo Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quang Năm về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030. Văn phòng điều phối Chương trình do Ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Chánh Văn phòng và  Ông Võ Văn Tiến- Trưởng phòng Chính sách và Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chánh Văn phòng điều phối  và 15 thành viên của các Sở, ngành thuộc tỉnh tham gia. Văn phòng điều phối chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng  Ban Dân tộc tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng điều phối Trung ương. Văn phòng điều phối sử dụng  con dấu của Ban Dân tộc tỉnh để hoạt động theo quy định của pháp luật và đặt tại trụ sở  Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng điều phối là tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm và các nhiệm vụ, giải pháp khác thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin, báo cáo và dự báo, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các tài liệu, nội dung cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo; kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình tại các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu vốn và tham mưu chấm điểm phân bổ vốn Chương trình theo phân cấp; đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành nguồn vốn thực hiện Chương trình, trình Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo triển khai Chương trình; hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện Chương trình; bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối theo quy định của pháp luật; Dự toán kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam và Văn phòng điều phối, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng điều phối được sử dụng công chức các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Các thành viên Văn phòng điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tin liên quan