Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/8/2022 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 296/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban ngành và UBND các huyện thụ hưởng chương trình để triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/8/2022 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 296/TB-UBND  về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban ngành và UBND các huyện thụ hưởng chương trình để triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Quảng Nam.

Description: C:\Users\ADMIN\Documents\Zalo Received Files\IMG_3775.JPG

1. Giao  Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản:  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình;  Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Quy trình duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành công trình;  Phê duyệt Chương trình khung nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình. Hoàn thành việc xây dựng phương án phân bổ vốn Chương trình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 12/8/2022. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện triển khai thực hiện Chương trình. Phối hợp cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn theo đúng quy định.  Tổng hợp danh mục các công trình/dự án có sử dụng đất được giao chủ đầu tư để gửi các địa phương tổng hợp, lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định. -Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp; sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022 cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện thực hiện Chương trình trước ngày 15/8/2022. Tham mưu trình cấp thẩm quyền quyết định ban hành danh mục thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung hằng năm (nếu có). Đề xuất cân đối vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức quy định; trong đó lưu ý tham mưu bổ sung nguồn vốn đối ứng đầu tư phát triển còn thiếu 12,07 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định. Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện thụ hưởng Chương trình về lập kế hoạch trung hạn và hằng năm; tham mưu hướng dẫn việc huy động và lồng ghép nguồn vốn; cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù. 

3. Giao Sở Tài chính - Tổng hợp phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của giai đoạn 2021-2025; trình cấp thẩm quyền quyết định phân bổ vốn sự nghiệp cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện thực hiện Chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định. - Đề xuất cân đối vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm.  Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sử dụng kinh phí Chương trình; theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền kết quả giải ngân nguồn vốn sự nghiệp Chương trình. 

4. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan Chủ trì, chấm điểm phân bổ vốn thực hiện Chương trình đối với các Dự án, Tiểu dự án theo phân công của UBND tỉnh; gửi Ban Dân tộc tỉnh đảm bảo thời gian quy định.  Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đối với các Dự án, Tiểu dự án do UBND tỉnh giao. Các cơ quan được giao làm chủ đầu tư, căn cứ vào quy định hiện hành nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, giải ngân vốn theo đúng quy định. Nhanh chóng báo cáo danh mục sử dụng đất để các địa phương liên quan bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất đảm bảo cơ sở thi công công trình. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Dân tộc tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất. Đối với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, ngoài những nội dung nêu trên, có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Dự án được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thực hiện: Dự án mô hình cấu trúc làng cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới; mô hình vườn ươm giống cây dược liệu; dự án đường giao thông liên huyện từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Gari huyện Tây Giang; dự án xây dựng hệ thống phần mềm giám sát Chương trình đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định. 

5. Giao  UBND các huyện thụ hưởng Chương trình  rà soát, báo cáo nội dung, danh mục các dự án thuộc Chương trình, gửi Ban Dân tộc tỉnh; danh mục đầu tư cần ưu tiên cho các danh mục mang tính cấp thiết, trọng điểm, làm kích thích, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương, tránh tình trạng danh mục đầu tư dàn trãi, manh mún, kém hiệu quả. Trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư theo đúng quy định. - Quyết định phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện Chương trình trên địa bàn. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 để thực hiện từng Dự án, Tiểu dự án đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định. Sử dụng nguồn lực đầu tư của Chương trình, kết hợp lồng ghép với các nguồn vốn khác của địa phương để xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời thực hiện đúng theo quy định “đầu tư theo hình thức luân phiên, nhưng phải đảm bảo vốn đầu tư không vượt quá tổng vốn đầu tư phát triển dự kiến phân bổ cho xã, thôn theo giai đoạn”. Kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho các Dự án thuộc Chương trình (các huyện và Sở, ngành làm chủ đầu tư ở địa phương mình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022). Thực hiện theo đúng quy định về quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 đối với các khu dân cư tập trung thuộc Dự án 2 Chương trình. - Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan của các dự án theo đúng quy định, triển khai thực hiện và giải ngân đảm bảo tiến độ. Xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng. - Phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2021 - 2025. Thành lập Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 205/TB-UBND ngày 08/6/2022. Xây dựng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2023 theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và pháp luật về tính chính xác các thông tin, số liệu, tiến độ, kết quả, hiệu quả nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình thuộc phạm vi quản lý. 

Tin liên quan