CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH

Với kết quả đạt 88,52%, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Ban Dân tộc xếp thứ 07/20 sở, ngành tỉnh, tăng 03 bậc so với năm 2020.

Ngày 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh  tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021, đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng ban - Chủ tịch Hội đồng đánh giá CCHC Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp; 

Theo  Báo cáo đánh giá, năm 2021, công tác cải cách hành chính ở tại Ban Dân tộc tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả khá tốt trên các nội dung CCHC. Với kết quả đạt 88,52%, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Ban Dân tộc xếp thứ 07/20 sở, ngành tỉnh, tăng 03 bậc so với năm 2020. Trong đó, từng chỉ số cải cách đã có những thay đổi đáng kể (06 chỉ số đạt trên 90%, 04 chỉ số đạt điểm thẩm định tuyệt đối), như: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 10,59/11 điểm, đạt 96,27%; Cải cách thủ tục hành chính 12/12 điểm, đạt 100%;  Cải  cách tổ chức bộ máy 5/5/ điểm đạt 100%; Cải cách chế độ công vụ 8,5/8,5 điểm, đạt 100%; Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 10,59/11 điểm, đạt 96,27%; Cải cách tài chính công: 5/5,5 điểm, đạt 90,90%.

Với những kết quả đạt được như trên, cho thấy sự nổ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trong chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, nâng bật chỉ số cải cách hành chính của Ban trong năm 2021. Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban cùng với vai trò thường trực tham mưu của Văn phòng Ban bằng các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và sự phối hợp có trách nhiệm của các thành viên Hội đồng chấm điểm CCHC cơ quan và lãnh đạo các phòng thuộc Ban, đã góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Tuy nhiên, lĩnh vực Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số điểm vẫn còn khá thấp (8/13 điểm) đạt 61,58 %. Nguyên nhân là do Ban Dân tộc tỉnh không có hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Không thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC. 

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong thực hiện Bộ chỉ số CCHC, trong thời gian đến cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Rà soát các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 39/KH-BDT ngày 24/01/2022 về công tác CCHC năm 2022 và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao (lồng ghép tuyên truyền trong công tác bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền qua Bản tin Dân tộc & Miền núi, Trang TTĐT của Ban,…Thực hiện tốt việc công khai các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Ban liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; công tác bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển công chức; công tác tài chính thông qua trên Trang  thông tin điện tử Ban Dân tộc; Thường xuyên cập nhật tin, bài viết đảm bảo tính thời sự của thông tin. 

- Đảm bảo 100% văn bản tham mưu phát hành đi đều phải thực hiện theo quy trình hồ sơ để phát hành đi dưới dạng điện tử trên hệ thống Q.office; đồng thời 100% công chức phải sử dụng Email công vụ trong thực thi công vụ. Thực hiện trả hồ sơ TTHC theo dịch vụ bưu chính công ích. Kiến nghị với Văn phòng UBND tỉnh về những bất cập khi thực hiện trả hồ sơ theo dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện đảm bảo số hoá kết quả thủ tục hành chính.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện TTHC công nhận người có uy tín sớm và rõ ràng về thời gian thực hiện, trong đó chú ý hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp theo dịch vụ công mức độ 4 song song thực hiện nộp hồ sơ theo dịch vụ bưu chính công ích và hoàn thành quyết định công nhận người có uy tín trước ngày 15/12/2022; tiếp tục đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian ủy quyền giải quyết TTHC vào cuối tháng 12/2022.  

Rà soát các nhiệm vụ được giao tại lĩnh vực cải cách thể chế để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra, trong đó lưu ý các nội dung tham mưu đều xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cụ thể còn lại trong năm như: Báo cáo  kết quả thi hành pháp luật năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022,…

Tin liên quan