Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp Tổ chức lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh

Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, từ ngày 22 đến ngày 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh

Nhằm chuẩn bị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh thời gian đến, từ ngày 22 đến ngày 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, giảng viên Học viện Dân tộc và 22 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương huyện vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh.

Description: C:\Users\Admin\Dropbox\Nam 2022\Van Phong Ban\Lop boi duong CTDT 2022\A. Lop boi duong bao cao vien\Hinh anh\IMG_3808.JPG

Đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu trong

Chương trình khai giảng Lớp tập huấn

Trong chương trình tập huấn, học viên được trang bị các phương pháp, kỹ năng truyền dạy, bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tôc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.