Khối thi đua các cơ quan tham mưu I sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 25/8, Khối thi đua các cơ quan tham mưu I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự chương trình Hội nghị có 23 đại biểu đại diện cho 10 cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Hội nghị do các đồng chí: Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh (đơn vị Trưởng Khối) và đồng chí Trương Bốn- Phó Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu I có 10 đơn vị thành viên, gồm: Ban Dân tộc tỉnh (Khối trưởng), Sở Tư pháp (Khối phó), Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Description: C:\Users\Admin\Dropbox\Nam 2022\Van Phong Ban\5. CÔNG TÁC THI ĐUA\3. VB BAN DÂN TỘC\2022\A. DANG THAM MUU\Hoi nghi so ket cong tac thi dua Khoi\Hinh anh\IMG_3852.JPG

Đồng chí Đặng Tấn Giản – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu Khai mạc Hội nghị sơ kết

 

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng đơn vị, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở của từng cơ quan, đơn vị được xây dựng trong sạch, vững mạnh. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được tăng cường. Hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương khó khăn vùng miền núi được mở rộng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các hình thức triển khai công tác thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả, tạo động lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Trong phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức đăng ký thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Các phong trào thi đua thường xuyên được các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch và triển khai hiệu quả; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; chú trọng triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, đặc biệt là Phong trào “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc”; cơ quan đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”, cơ quan “An toàn an ninh trật tự”...

Description: C:\Users\Admin\Dropbox\Nam 2022\Van Phong Ban\5. CÔNG TÁC THI ĐUA\3. VB BAN DÂN TỘC\2022\A. DANG THAM MUU\Hoi nghi so ket cong tac thi dua Khoi\Hinh anh\IMG_3872.JPG

Đồng chí Đặng Tấn Giản – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Trương Bốn- Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu tham dự thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối. Từ nay đến cuối năm, Khối thi đua tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng đầy đủ, sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam trong các thành viên Khối. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phòng trào thi đua, khen thưởng; hướng các hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự trở thành nguồn động lực góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.