Thông báo tiếp nhận công chức làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh, số lượng biên chế, được giao, Ban Dân tộc tỉnh thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, cụ thể như sau:

 

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận 

- Chỉ tiêu: 01 công chức.

- Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên theo dõi Chính sách Dân tộc.

- Mô tả vị trí việc làm:

+ Tham mưu hướng dẫn địa phương thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng; công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nhiệm vụ dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

+ Tham mưu công tác ký kết và tổ chức thực hiện các chương trình/kế hoạch phối hợp về công tác dân tộc thuộc lĩnh vực được phân công với các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh.

+ Theo dõi các chương trình, chính sách hiện hành và tham mưu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng cơ chế, chính sách; tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Đơn vị tiếp nhận: Ban Dân tộc tỉnh (Phòng Chính sách và Tuyên truyền)

2. Đối tượng tiếp nhận 

- Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

- Đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí công chức cần tiếp nhận

a) Tiêu chuẩn chung

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác.

- Có năng lực chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

b) Yêu cầu cụ thể

 - Giới tính: Nam.

 - Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi. 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên môn trở lên thuộc chuyên ngành hoặc nhóm ngành Xây dựng hoặc Kinh tế.

- Kỹ năng quản lý và giám sát dự án;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

          * Ưu tiên: 

- Người dân tộc thiểu số.

- Người có kinh nghiệm tham mưu trong lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng, Quản lý dự án trong cơ quan nhà nước từ 03 năm trở lên.

4. Thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận 

- Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (Trong đơn phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

 - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý sử dụng công chức. 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Bản photo phiếu đánh giá cán bộ, công chức (hằng năm) từ năm 2019-2021.

- Bản photo có chứng thực các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp Đại học, Quyết định tuyển dụng vào công chức, Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và các giấy tờ, tài liệu liên quan khác. 

Ghi chú: Trong trường hợp được tiếp nhận, phải nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định về hồ sơ cán bộ, công chức.

5. Quy trình tiếp nhận

 - Rà soát hồ sơ đảm bảo với yêu cầu của vị trí cần tiếp nhận.

 - Đánh giá mức độ phù hợp với vị trí cần tiếp nhận thông qua phỏng vấn, kiểm tra trực tiếp. 

- Thực hiện thủ tục điều động công chức theo quy định. 

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày phát hành thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (Số 09, Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ). 

Ban Dân tộc tỉnh chỉ nhận hồ sơ với các trường hợp thực hiện đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại thông báo này. 

7. Các thông tin liên quan: liên hệ Ông Trịnh Minh Nghĩa - Chánh Văn phòng, điện thoại: 0911 186 756 hoặc 0905 680 747 để tìm hiểu, trao đổi cụ thể.

Vậy, Ban Dân tộc tỉnh trân trọng thông báo./.

Tin liên quan