Ban Dân tộc tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức theo nội dung Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, năm 2022

Từ ngày 06 đến ngày 11/12/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, UBND các huyện Đông Giang, Nam Giang khai giảng các Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức (CBCC) thuộc nhóm đối tượng 3, 4 trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh.

Tham gia 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc có 69 học viên. Trong đó, Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho nhóm đối tượng 3 tại huyện Đông Giang có 38 CBCC giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia, đạt tỷ lệ 95% số lượng triệu tập; Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho nhóm đối tượng 4 tại huyện Nam Giang có 31 học viên là CBCC trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn và Hiệp Đức tham gia, đạt tỷ lệ 77,5% số lượng triệu tập.

          Tại các Lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu, nắm bắt tổng thể nhiều nội dung mới, hữu ích đối với công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; trọng tâm là nội dung tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, học viên tham dự chương trình bồi dưỡng được nghe Ban Dân tộc tỉnh báo cáo chuyên đề về thực tiễn công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và tham quan các mô hình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.     

Description: D:\HINH ANH HOAT DONG BAN DAN TOC\Nam 2022\Chuong trinh BD KTDT 12.2022\IMG_4268.JPG

Đồng chí Lê Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham dự Chương trình khai giảng và báo cáo chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCC thuộc đối tượng 3

Description: D:\HINH ANH HOAT DONG BAN DAN TOC\Nam 2022\Chuong trinh BD KTDT 12.2022\11.jpg

Học viên đối tượng 3 được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc tiêu biếu tham gia Chương trình bồi dưỡng