Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/12/2022 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 16/12/2022 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp

Năm 2022, Ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung CCHC đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đặc biệt là đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL: (1) Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 Quy định chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; (2) Nghị quyết số 23 /2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 -2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Văn bản QPPL: Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng chuyên môn thuộc Ban, ý thức trách nhiệm của công chức về công tác CCHC có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cải cách thủ tục hành chính, tài chính công và thể chế tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh, góp phần tích cực và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban; cải tiến phong cách và môi trường làm việc của công chức theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Ban Dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, rà soát khắc phục, cải thiên, nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian ở lĩnh vực Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh biểu dương sự nổ lực của toàn thể công chức cơ quan trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính của cơ quan, nhất là sự cố gắng của bộ phận tham mưu trong việc hoàn thành rà soát, chấm điểm bộ tiêu chí cải cách hành chính năm 2022 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Tin liên quan