Họp Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/01/2023, Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030, tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022; thông qua phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Ra Diêu – Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Điê phối Chương trình chủ trì cuộc họp

 

Giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển miền núi giai đoạn trung hạn cho các cơ quan, đơn vị và địa phương với hơn 1.491 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương gần 1.330 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh hơn 162 tỷ đồng). Từ nguồn lực trên, năm 2022 UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển gần 279,4 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 142, 2 tỷ đồng để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Đến nay, có 180 công trình được đưa vào danh mục đầu tư (trong đó có 157 công trình hoàn tất lập thủ tục hồ sơ thiết kế và dự toán; 105 công trình hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt)

Phát biểu tại cuộc họp,  đồng chí Hà Ra Diêu, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình đánh giá cao sự nổ lực tham mưu của các thành viên của Văn phòng Điều phối. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của đề án Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam với nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh, nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm chung của các cấp, ngành và đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Quảng Nam đã từng bước khắc phục khắc phục khó khăn, triển khai bước đầu có hiệu quả. Nhiều địa phương miền núi chủ động bám sát hướng dẫn, linh hoạt triển khai dự án, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công trình và công tác giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Đối với các nguồn vốn năm 2023, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các tiểu dự án, dự án chương trình đảm bảo đúng quy định và tiến độ giải ngân, đảm bảo theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành.

Tin liên quan