Phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/01/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Cùng tham dự có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh và 03 Văn phòng Chương trình MTQG.

 

Description: E:\1. năm 2023\BẢN TIN DTMN\Bài viết quý I\tinh hoạt động\họp BCĐ các CT MT.jpg

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau: 

Đánh giá cao kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các Chương trình chưa đảm bảo theo yêu cầu với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó đến nay nhiều dự án vẫn chưa được phê duyệt để đảm bảo cơ sở phân bổ kế hoạch vốn theo quy định. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG trong năm 2023, đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương, Sở, Ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ: nắm đúng nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, đối tượng, nguồn vốn được phân bổ (nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp) triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu Dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình MTQG; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án để đảm bảo cơ sở phân bố kế hoạch vốn năm 2022 còn lại cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức đấu thầu và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu chậm nhất trong tháng 3/2023; đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất; rà soát lại các nội dung tham mưu ban hành các văn bản triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện theo quy định; Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt các dự án thuộc kế hoạch năm 2023 để kịp thời phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn và hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chậm nhất trong tháng 4/2023. Trường hợp, giải ngân không kịp tiến độ yêu cầu thì có văn bản đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn gửi Văn phòng Chương trình MTQG tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính điều chuyển cho các đơn vị, địa phương khác có nhu cầu; Rà soát lại quy mô đầu tư các dự án, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào dự án kết nối liên vùng, quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về danh mục đầu tư xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền thông qua;  Rà soát, báo cáo danh mục, dự án thuộc Chương trình MTQG sử dụng vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2022 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023; tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét cho phép kéo dài theo quy định. 

Phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, các Sở, ngành cần xây dựng, rà soát và hoàn thiện phương án lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, các dự án khác đảm bảo phù hợp, đúng mục tiêu, đối tượng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của các chương trình, trong đó chú trọng việc đầu tư và hoàn thiện các tiêu chí cho các địa bàn về đích Nông thôn mới trong thời gian đến; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống, vật chất, tinhthần nhân dân vùng đồng bào DTTS và MN của tỉnh Quảng Nam trong những năm tiếp theo.

Tin liên quan