NĂM 2023 TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CCHC TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 của UBND tỉnh đối với Ban Dân tộc tỉnh, xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, Ngày 05/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã triển khai Kế hoạch số 19/KH-BDT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh.

 

Theo kế hoạch đề ra năm 2023 mục tiêu phấn đấu duy trì trong nhóm 10 Sở, Ban, ngành dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính, Ban Dân tộc tỉnh hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCC trong việc giải quyết công việc và nâng cao mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC. Phấn đấu 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc được rà soát và kịp thời gian tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp, kịp thời với quy định hiện hành;  100% TTHC lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết TTHC; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết bằng phương thức điện tử và đảm bảo đúng hạn. Phấn đấu đạt tối thiểu 90%  mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức/công dân trong giải quyết TTHC (trong đó mức độ rất hài lòng đạt tối thiểu 25%); Hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Thực hiện tốt các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; 100 % văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) theo Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ - CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tin liên quan