Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/01/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Khối Thi đua các cơ quan mưu I tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Chương trình Hội nghị do đồng chí A Lăng Mai – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua chủ trì; đồng chí Đặng Văn Đào- Giám đốc Sở Tư pháp, Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan tham mưu I có 10 đơn vị thành viên, bao gồm: các sở Nội vụ, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị thành viên Khối đã ra sức thi đua, nỗ lực, phấn đấu và phối hợp triển khai rộng rãi, đạt hiệu quả cao các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng nói chung, công tác thi đua của Khối nói riêng.