Ban Dân tộc tổ chức hội nghị lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031

Ngày 17/3/2023 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị để lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hội nghị công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện Quy định số 450-QĐ/TU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 22/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 09/3/2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/CB, ngày 06/02/2023 về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời  lãnh đạo Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch số 241/KH-BDT ngày 10/3/2023  về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Dân tộc tỉnh  giai đoạn  2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

Căn cứ kế hoạch đã xây dựng, Chi ủy và Lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc đã triển khai rà soát danh sách quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Ban Dân tộc tỉnh do các cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt và Ban Dân tộc tỉnh phê duyệt đảm bảo các bước theo quy định. Trên cơ sở danh sách đã ra soát, Chi ủy và  lãnh đạo cơ quan do đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc A Lăng Mai chủ trì các Hội nghị để lấy phiếu rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả về rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội nghị tập thể Chi ủy lần 2 có 100% phiếu thống nhất giữ nguyên danh sách nhân sự đã Ban thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh quyết định phê duyệt. Đối với danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” (bước 3) và Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 đã thống nhất 100% giữ nguyên danh sách đã được quy hoạch chức danh trưởng Ban, Phó Tưởng Ban  do Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định phê duyệt, và danh sách trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Ban Dân tộc tỉnh quyết định phê duyệt. Đồng thời  sau khi xem xét quy định về  cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định, tình hình đội ngũ cán bộ, công chức  của cơ quan và qua lấy phiếu giới thiệu nhân sự tại hội nghị  bước 2 và bước 3, tập thể lãnh đạo Ban đã thống nhất bổ sung quy hoạch giai đoạn 2026-2031 năm 2023 đối với 02 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc quản lý với tỷ lệ phiếu  thống nhất 100%.

 

Hội nghị bỏ phiếu bầu quy hoạch bổ sung cán bộ

Trên cơ sở kết quả các hội nghị,  đồng chí Bí thư  Chi Bộ và Trưởng Ban Dân tộc giao Chi ủy phối hợp Văn phòng Ban trình quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Ban đối với 02 đồng chí,  hoàn thiện hồ sơ, thủ tục rà soát quy hoạch và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh theo đúng quy định./.

Tin liên quan