Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm (Đề án 06)

Thực hiện Kế hoạch 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về triển khai Đề án 06; Chi uỷ Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND và Thông báo số 144/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc đã tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử cơ quan về nội dung, ý nghĩa của ứng dụng VneID và cách cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID để CC-NLĐ cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân theo dõi Trang TTĐT Ban Dân tộc biết và nghiên cứu thực hiện.

Đ/c A Lăng Mai-Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc quán triệt chỉ đạo CC-NLĐ về triển khai thực hiện ĐA 06.

 

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 451/BDT-VP ngày 28/4/2023 yêu cầu CC-NLĐ cơ quan thực hiện cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của của Chi uỷ, lãnh đạo Ban, đến ngày 16/5/2023, 100% CC-NLĐ cơ quan Ban Dân tộc đã hoàn thành cài đặt, kích hoạt định danh điện tử VneID mức độ 2, góp phần vào hoàn thành triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng thời Ban Dân tộc tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ đề ra của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chuyển đổi số, đưa vào nhiệm vụ trọng tâm khắc phục, cải thiện chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực chính quyền số trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Tin liên quan