Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tuyên dương, khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 01/6/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII và tuyên dương, khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bí thư Chi bộ A Lăng Mai, các đồng chí trong cấp uỷ, lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong 02 năm qua, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng trong cấp uỷ chi bộ, đảng viên, cán bộ công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 01-KL/TW  và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, làm việc sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, đảng viên Chi bộ đã được nghe Chi uỷ báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và tập trung ý kiến thảo luận làm rõ thêm những nổi bật đạt được mang tính đột phá trong 02 năm qua như: lãnh đạo tham mưu văn bản QPPL cho HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; lãnh đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nằm trong tóp 10 đơn vị dẫn đầu cấp sở, ngành tỉnh (năm 2020-2022) và cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng đáp ứng nhu cầu công tác.