Ban Dân tộc tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích "Tập thể điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam"

Sáng 07/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể điển hình, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ đi trước, thời gian qua tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động (CB,CC,NLĐ) cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã không ngừng nỗ lực, triển khai đạt kết quả cao phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể điển hình, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho Ban Dân tộc tỉnh và các tập thể điển hình năm 2022

 Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn toàn ngành. Qua đó, nhận thức của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức làm công tác dân tộc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng được nâng cao; phong trào thi đua yêu nước trở thành nguồn động lực để cơ quan làm công tác dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nói riêng.

Để phong trào thi đua yêu nước được triển khai kịp thời, đảm bảo về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức, hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thi đua - khen thưởng ở cơ quan và Phòng Dân tộc huyện. Trong đó, tập trung triển khai sâu rộng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Kế hoạch số 385/KH-BDT ngày 16/5/2022 của Ban Dân tộc tỉnh. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và sự lãnh chỉ đạo của cấp trên, chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao các năm 2022, 2023. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan trong tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng miền núi; nhất là tham mưu ban thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH  vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và năm 2022, 2023.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại huyện Nam Trà My

Nhờ những nỗ lực vượt bậc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, các chương trình, chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo nội dung theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách đã có, nhiều chủ trương, chính sách mới từng bước được đưa vào thực tiễn cuộc sống, tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ của Nhân dân; như các chủ trương, chính sách thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh; chính sách đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công tác trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Tỉnh uỷ; chính sách hỗ trợ bố trí sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021; chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 4/5/2021; chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Kế thừa những thành quả đạt được, trong năm 2023 và 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục xác định đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa chương trình, nội dung công tác năm 2023 mà tỉnh, Ban đã đề ra; gắn công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, nhất là đội ngũ CBCC lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động. Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Tin liên quan