Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban Dân tộc ban hành Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (kèm theo Giấy mời số 779/GM-BDT ngày 18/7/2023 của Ban Dân tộc tỉnh)

Ban Dân tộc ban hành Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (kèm theo Giấy mời số 779/GM-BDT ngày 18/7/2023 của Ban Dân tộc tỉnh)

Tin liên quan