Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chuyên đề: “Phát huy phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 26///2023, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt Chuyên đề: “Phát huy phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tham dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí A Lăng Mai, Bí thư Chi bộ; có các đồng chí Chi ủy viên, đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc.

Chi bộ được nghe Đ/c Hà Ra Diêu-Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo nội dung Chuyên đề với 04 phần: (1) Quan điểm về thi đua yêu nước; (2) Kết quả đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo lời Bác; (3) Kết quả thực hiện phong trào thi đua tại Ban Dân tộc; (4) Giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian đến.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những phong trào thi đua yêu nước nổi bật qua các thời kỳ từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến giai đoạn hiện nay; sức sống và giá trị hiện thực của phong trào thi đua yêu nước thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, nhất là sự gắn kết giữa nội dung các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua về sáng kiến, cải tiến trong công việc chưa thành phong trào mạnh mẽ và vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua tại cơ quan chưa rõ nét. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận vào 04 nhóm giải pháp đề ra nhằm tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Bí thư Chi bộ A Lăng Mai đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và đảng viên Chi bộ tập trung thực hiện một số nội dung:

* Đối với Chi ủy Chi bộ, chính quyền, đoàn thể:

- Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính tất yếu của phát huy phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của mỗi tổ chức và cá nhân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, chú trọng gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua tại Ban. Trong tổ chức, thực hiện, cần lồng ghép, gắn các phong trào thi đua yêu nước với rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí; chống chủ nghĩa hình thức, chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng; gắn khen thưởng nghiêm minh với xử phạt kịp thời, đúng người, đúng việc.

- Công đoàn phát huy vai trò xung kích của các đợt thi đua đột kích, ngắn hạn, thiết thực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phong phú, phải hiệu quả và có chiều sâu của các phong trào, nhất là các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.

* Đối với đảng viên Chi bộ: 

Cần nhận thức và thấm nhuần sâu sắc về vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, phát huy trách nhiệm tích cực trong các phong trào thi đua tại cơ quan gắn với kết quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là giai đoạn hiện nay tập trung triển khai và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chi bộ, cơ quan, Công đoàn đề ra./.

Tin liên quan