Ban Dân tộc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG

Từ ngày 10-14/10/2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng - chi nhánh công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Đà Nẵng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023.

Tham gia chương trình tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ làm công tác mặt trận xã và cán bộ giám sát cộng đồng (CBGSCĐ) thôn của 8 huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My và Núi Thành, đạt tỉ lệ 65% so với kế hoạch đề ra. Học viên được tiếp thu 03 chuyên đề, gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chính sách dân tộc. Hướng dẫn thực hiện chương trình theo từng năm giai đoạn 2021 – 2025. Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 của trung ương và địa phương; Cơ sở pháp lý, nguyên tắc, phạm vi và đối tượng giám sát. Phương pháp xây dựng nội dung trong kế hoạch giám sát. Phương pháp giám sát chất lượng các dự án thuộc chương trình; Những kiến thức cơ bản về theo dõi, đánh giá, Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá và hệ thống các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo kết quả. Một số kỹ năng cơ bản về thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và báo cáo.

Lớp tập huấn nâng cáo năng lực công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG năm 2023 cho đối tượng cán bộ GSCĐ thôn

Với đội ngũ Giảng viên là Lãnh đạo Ban Dân tộc và giảng viên của Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng - chi nhánh công ty cổ phần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Đà Nẵng giàu kinh nghiệm giảng dạy, đảm bảo chương trình, lịch học theo quy định. Phương pháp báo cáo chuyên sâu về kiến thức, học viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng; đồng thời, tổ chức cho thảo luận, giải đáp thỏa đáng, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện; phương pháp truyền đạt phù hợp với từng nội dung, chuyên đề; đối tượng học viên và tình hình thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, học viên được đi học tập mô hình thực tế về công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình. Quá trình tổ chức các lớp tập huấn đã nhận được sự quan tâm phối hợp hiệu quả của Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng, UBND huyện, UBND các xã miền núi trong công tác tổ chức, quản lý quá trình học tập, nghiên cứu của học viên. 

Học viên thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 

quá trình thực hiện CTMTQG

Việc tổ chức tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cho cán bộ cấp thôn, xã tại tỉnh là phương pháp để các đối tượng có điều kiện giao lưu, tìm hiểu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện, mở rộng mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập mô hình thực tế tại địa phương, giúp cho học viên tiếp cận cách làm thực tế có hiệu quả để áp dụng vào công tác của mình./.

Tin liên quan