Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tài liệu của Ủy ban Dân tộc ban hành phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (kèm theo Giấy mời số 1525/GM-BDT ngày 29/12/2023 và Công văn số 01/BDT-VP ngày 01/01/2024 của Ban Dân tộc tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác của Uỷ Ban Dân tộc, được sự uỷ quyền của UBND tỉnh, ngày 29/12/2023, Ban Dân tộc tỉnh có Giấy mời số 1525/GM-BDT về việc mời đại biểu Lãnh đạo tỉnh sở, ngành, địa phương liên quan tham dự Chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ban Dân tộc tỉnh thông báo Tài liệu phục vụ Hội nghị do UBDT ban hành. Truy cập và tải tài liệu Hội nghị trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh theo đường link: https://bandantoc.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/bandantoc/pages_van-ban/chi-tiet-van-ban?dDocName=PORTAL544688

Tin liên quan