Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (theo nội dung Giấy mời số 22/GM-BDT ngày 09/01/2024 của Ban Dân tộc tỉnh)

Ban Dân tộc tỉnh đăng tải Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (theo nội dung Giấy mời số 22/GM-BDT ngày 09/01/2024 của Ban Dân tộc tỉnh)

Tin liên quan