Triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ qua trọng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh đã chỉ ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 7168/KH-UBND ngày 20/120/2023 về Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ qua trọng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, ngày 09/11/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng miền núi nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCCVC công tác ở vùng miền núi, qua đó tặng cường hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN. Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2022, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, công tác bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCCVC công tác ở các huyện miền núi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 7168/KH-UBND ngày 20/12/2023 về Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Theo đó, mục đích trọng tâm của Kế hoạch nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ CBCCVC thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; giữ gìn, phát huy giá trị ngôn ngữ- tiếng nói, chữ viết của các DTTS, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng DTTS trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, công tác dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống, tích cực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh trong thời gian đến. 

- Về đối tượng bồi dưỡng của Kế hoạch: gồm CBCCVC công tác tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; CBCCVC công tác tại các Sở, Ban, ngành trực tiếp tham mưu công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS; CBCCVC công tác tại các Sở, Ban, ngành, địa phương được phân công tham gia công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS, đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng DTTS.

- Về chỉ tiêu trọng tâm đến năm 2025: đến năm 2025 đạt được 04 chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản: (01) có 02 tiếng DTTS có dân số đông, định cư tại chỗ trên địa bàn tỉnh được biên soạn tài liệu để phục vụ công tác bồi dưỡng CBCCVC; (2) hoàn thành ít nhất 02 Lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCCVC; (3) phấn đấu có 02 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có Đề án bồi dưỡng tiếng DTTS được cấp thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia bồi dưỡng tiếng DTTS theo quy định; (4) xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy tiếng DTTS đối với các ngôn ngữ được lựa chọn bồi dưỡng.

- Về tổ chức thực hiện Kế hoạch: UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện nội dung Kế hoạch; xét cử CBCCVC tham gia các khoá bồi dưỡng; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng; quản lý công tác bồi dưỡng và đánh giá chất lượng học tập của CBCCVC theo quy định.    Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện vùng miền núi tỉnh chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn tham gia bồi dưỡng tiếng DTTS.

Tin liên quan