Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam họp triển khai công tác đại hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024

sáng ngày 28/02/2024, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 (phiên thứ I). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo đại hội tỉnh) theo Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024. Theo đó,  đến nay tỉnh Quảng Nam đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh trên cơ sở bám sát Công văn hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc và tỉnh hình thực tế của tỉnh. Cụ thể, đã tham mưu ban hành: Công văn số 6452/UBND-KTN ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 12/01/2024 của Ban Chỉ đạo Đại hội về phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ngày 16/01/2024 của Ban Chỉ đạo Đại hội về thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 17/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban Chỉ đạo Đại hội thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng Uỷ ban tỉnh xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Theo dự thảo Kế hoạch, Đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong 02 ngày 18, 19 tháng 9 năm 2024 (thứ Tư, thứ Năm) với tổng số 330 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đối với Đại hội cấp huyện: đến nay các huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My) đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội, ban hành kế hoạch Đại hội, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2024 theo chỉ đạo của Tỉnh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố không đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định, có số lượng đồng bào DTTS dưới 5000 người, gồm: Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Đại Lộc, Tam Kỳ, Hội An sẽ tổ chức Hội nghị liên tịch nhằm chọn cử đại biểu dự đại hội cấp tỉnh và xét tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh sau khi có hướng dẫn chi tiết của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: A Lăng Ngước)

Sau khi nghe Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 và kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao nội dung báo cáo và kết quả tham mưu, chuẩn bị của Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2024, có ý nghĩa ý to lớn về nhiều mặt, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời ghi nhận, tôn vinh và biểu dương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh, qua đó góp phần tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Do đó, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đề ra, đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Về nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bám sát, tuân thủ nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 tại Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc để chỉ đạo và tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo vừa tuân thủ quy định của Trung ương, vừa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Tập trung ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, nhất là văn bản phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh, văn bản hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh... để các địa phương kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp huyện tiến tới tổ chức Đại hội cấp tỉnh đảm bảo theo kế hoạch.

Về nội dung các kiến nghị, đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và thành viên dự họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh cơ bản thống nhất và kết luận chỉ đạo các cơ quan Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong đó, về dự thảo Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024: Giao Ban Dân tộc tỉnh căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (trong đó có ý kiến của Sở Tài chính về kinh phí tổ chức Đại hội...), hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện. Về công tác phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024: thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh do Ban Dân tộc tỉnh đề xuất, cụ thể: tổng số đại biểu dự Đại hội tỉnh: 330 đại biểu; trong đó: 250 đại biểu chính thức, 80 đại biểu khách mời.  Thống nhất phương án cơ cấu số lượng 250 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh đối với địa phương và Sở, Ban, ngành tỉnh như sau: 220 đại biểu chọn cử từ Đại hội, Hội nghị huyện, thành phố; 20 đại biểu chọn cử từ các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; 10 đại biểu đương nhiên. Giao đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh theo dõi, đôn đốc và xem xét, duyệt ký văn bản để các đơn vị, địa phương thực hiện. 

Về công tác khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, tỉnh: Thống nhất hình thức khen thưởng, số lượng phân bổ khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh theo đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 35 cá nhân; Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 12 tập thể, 30 cá nhân. Trong đó, khen thưởng cho các tập thể và 50% cá nhân tại Đại hội, Hội nghị cấp huyện. Bằng khen của cấp trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh cho 50% cá nhân còn lại được khen thưởng tại Đại hội tỉnh. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan lựa chọn, đề xuất các cá nhân xuất sắc tiêu biểu, có thành tích cao để khen thưởng tại Đại hội tỉnh. Riêng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được tặng tại Đại hội, Hội nghị cấp huyện. Giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, cùng với Sở Nội vụ căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, số lượng phân bổ khen thưởng đã thống nhất cuộc họp này, duyệt ký văn bản hướng dẫn để các đơn vị, địa phương thực hiện.

Về thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh: Thống nhất phương án thời gian đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, hoàn thành công tác tổ chức Đại hội trong tháng 9/2024 (dự kiến thời gian diễn ra Đại hội trong 02 ngày 18/9 và 19/9/2024 tại Hội trường số 1, trụ sở UBND tỉnh). Về đơn vị tổ chức Đại hội điểm: Thống nhất chọn huyện Bắc Trà My là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để các địa phương khác của tỉnh học tập, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội tại địa phương mình. Giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Bắc Trà My làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội điểm theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh.

Về giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội theo nội dung kế hoạch và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại phiên họp lần II (dự kiến vào cuối tháng 3/2024). Các Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội tỉnh tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; trước mắt tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo này và các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch do Ban Dân tộc tỉnh đề xuất tại cuộc họp.

Tin liên quan