Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh họp phiên thứ II nhằm rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024

Thực hiện Thông báo số 70/TB-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 01/4/2024 của BCĐ Đại hội tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024, sáng ngày 22/5/2024, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 (phiên thứ II)

Đây là phiên họp quan trọng của Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại phiên họp trước, đồng thời rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội tỉnh theo kế hoạch đề ra. Tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, kiến nghị, đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đại hội tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Để Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội các cấp phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và nội dung Kế hoạch đã đề ra. Quan nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh kết luận và giao nhiệm vụ thực hiện như sau:

1. Đề nghị Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội, Ban Dân tộc tỉnh và Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, không sơ sài. 

2. Giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội; trong đó, xác định những nhóm công việc cụ thể, ưu tiên những nội dung cần làm trước theo nội dung Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 01/4/2024 và Thông báo số 70/TB-UBND ngày 08/3/2024.