Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh: Sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, ngày 03/7/2024 Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam” (tác phẩm) và toàn văn nội dung phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự sinh hoạt có Chi uỷ Chi bộ, Lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc.

Đồng chí A Lăng Mai - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh tầm quan trọng và khẳng định mục đích của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng là nhằm giúp đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi và những thành tựu nổi bật cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác ngoại giao, đối ngoại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong tác phẩm và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Từ đó, cụ thể hoá, vận dụng vào thực thi công vụ để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Tấn Giản - Phó Bí thư Chi bộ đã truyền đạt tóm tắt các phần của tác phẩm; trong đó nhấn mạnh: (1) Tác phẩm là bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. (2) Làm sáng tỏ “bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam” - gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. (3) Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của công tác ngoại giao, đối ngoại. Đồng thời, trình bày toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

Phát biểu kết luận sinh hoạt, đồng chí A Lăng Mai, Bí thư Chi bộ yêu cầu cấp ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu kỹ từng phần theo kết cấu nội dung của tác phẩm; nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với chủ trương, đường lối ngoại giao, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tin liên quan