NĂM 2023 TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CCHC TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 của UBND tỉnh đối với Ban Dân tộc tỉnh, xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, Ngày 05/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã triển khai Kế hoạch số 19/KH-BDT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH

Với kết quả đạt 88,52%, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Ban Dân tộc xếp thứ 07/20 sở, ngành tỉnh, tăng 03 bậc so với năm 2020.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Với mục đích: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCC trong việc giải quyết công việc và nâng cao mức độ hài lòng và rất hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-BDT ngày 24/01/2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, với 07 chỉ tiêu cụ thể.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021

Trên tinh thần thực hiện các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 219/KH-BDT ngày 22/4/2021 của Ban Dân tộc về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 454/KHBDT ngày 16/7/2021 của Ban Dân tộc về thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 2021. Chiều ngày 03/11/2021, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021.

Chỉ số PAR INDEX 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tăng điểm và tăng 10 bậc

Theo công bố của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của Ban Dân tộc đạt 87,20%, đứng thứ 10/20 Sở, ban, ngành tỉnh, tăng 12,02% so với năm 2019.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15-7-2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 01/9/2021, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc tổ chức đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng cuối năm 2021 và những năm đến.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 13/8, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020

Quyết định 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020