Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021

Trên tinh thần thực hiện các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 219/KH-BDT ngày 22/4/2021 của Ban Dân tộc về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 454/KHBDT ngày 16/7/2021 của Ban Dân tộc về thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 2021. Chiều ngày 03/11/2021, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2021.

Chỉ số PAR INDEX 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tăng điểm và tăng 10 bậc

Theo công bố của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của Ban Dân tộc đạt 87,20%, đứng thứ 10/20 Sở, ban, ngành tỉnh, tăng 12,02% so với năm 2019.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15-7-2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 01/9/2021, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Ban Dân tộc tổ chức đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng cuối năm 2021 và những năm đến.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 13/8, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020

Quyết định 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Quyết định 347/QĐ-UBDT ngày 6/7/2020 của UBDT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4055/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4054/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Quyết đinh Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính