Kế hoạch Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4054/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Quyết đinh Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

Công văn 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính

Công văn 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính

HƯỚNG DẪN tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính

Kênh thông tin đường đây nóng cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính theo các nội dung sau đây: